مستندات دوره آموزشی «بات معلم قرآن»
سال ۱۳۹۶

مستندات دوره گلچین آموزش قرائت قرآن (بات معلم قرآن)

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.

دوره بات معلم قرآن از ترکیب سطوح سه دوره آموزشی «نماز بهتر»، «تلاوت بهتر» و «تلاوت زیبا» ایجاد شده است.

سطوح آموزشی:

ـ دوره نماز بهتر:

          سطح ۱ـ حمد و سوره

ـ دوره تلاوت بهتر:

          سطح ۲ـ روخوانی
          سطح ۳ـ روان‌خوانی
          سطح ۴ـ روان‌خوانی پیشرفته
          سطح ۵ـ فصیح‌خوانی (تلفظ حرکات فتحه، کسره و ضمه)

ـ دوره تلاوت زیبا:

          سطح ۶ـ تلفظ حروف
          سطح ۷ـ صفات حروف (پرکاربرد‌ها: استعلاء و استفال ـ قلقله)
          سطح ۸ـ احکام حروف ۱ (تفخیم و ترقیق/ ادغام/ نون ساکن و تنوین/ میم ساکن/ غنه)
          سطح ۹ـ احکام حروف ۲ (مد و قصر)
          سطح ۱۰ـ قرائات خاص

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.