مستندات دوره آموزشی «تلاوت زیبا»
سال ۱۳۹۶

مستندات دوره آموزشی «تلاوت زیبا»

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.

استاد دوره:

دکتر سید محسن موسوی بلده

قاری صوت نمونه سطوح آموزشی:

محمود خلیل الحصری (قاری مصری)

سطوح آموزشی:

سطح ۱: تلفظ حروف (۱۰ حرف ویژه) همراه با لحاظ پیش‌نیاز (روان‌خوانی و فصیح‌خوانی) [در واقع سطح پیش‌نیاز است که در آن احراز این موارد مدنظر است: فصیح‌خوانی یعنی لحن عربی در حرکات و البته روخوانی و روان‌خوانی یعنی صحیح‌ خواندن آیه. در بازخورد این بخش به دوره تلاوت بهتر ارجاع داده می‌شود چرا که این مباحث به‌طور مفصل در آن دوره توسط استاد ابوالقاسمی تدریس شده است.]

          ۱ـ صحیح خواندن آیه (روخوانی: -َ –ِ –ُ –ْ –ّ –ً –ٍ –ٌ اٰ ای او / روان‌خوانی: -ٓ ٱ ۥۦ وقف، حروف مقطعه)
          ۲ـ فصیح‌خواندن آیه [حرکات کوتاه (–ِ –ُ) با لحن عربی]
          ۳ـ تلفظ حروف ۱۰ گانه: ث ـ ح ـ ذ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ و
         ۴ـ آسیب تلفظی: به دلیل نیازمندی به استحصاء آن‌ها با بهره‌گیری از اساتید فن، فعلا از دستور کار خارج می‌شود تا در حین برگزاری دوره این موارد مشخص و به پنل اضافه شوند. در زیر برخی از مواردی که استاد موسوی در تدریس خود به آن اشاره داشته‌اند، آمده است:

                    ـ تیز ادا کردن «ت»
                    ـ تلفظ دندانی «ج»
                    ـ تلفظ جوفی «ر»
                    ـ تلفظ لرزشی «ر»
                    ـ تلفظ دندانی «ش»
                    ـ تلفظ «ق» شبیه «خ»
                    ـ تیز ادا کردن «ک»
                    ـ تلفظ با شدت «ی»

سطح ۲: صفات حروف [موارد پرکاربرد]

          ۱ـ استعلاء و استفال
          ۲ـ قلقله

سطح ۳: احکام حروف (۱)

          ـ تفخیم و ترقیق

                    ۱ـ تفخیم حروف استعلاء
                    ۲ـ تغلیظ و ترقیق «ل»
                    ۳ـ تفخیم و ترقیق «ر»
                    ۴ـ تفخیم و ترقیق الف مدی

          ـ ادغام

          ـ نون ساکن و تنوین

                    ۱ـ اظهار
                    ۲ـ ادغام (باغنه/ بلاغنه)
                    ۳ـ اقلاب
                    ۴ـ اخفاء (با تفخیم/ بدون تفخیم)

          ـ میم ساکن

                    ۱ـ ادغام
                    ۲ـ اخفاء
                    ۳ـ اظهار

          ـ غنّه: در موارد ادغام، اقلاب، اخفاء آمده به علاوه نون و میم مشدد

سطح ۴: احکام حروف (۲)

          ـ مد و قصر

سطح ۵: همزه وصل ـ طرق وقف ـ قرائات خاص

          ـ حرکت همزه وصل / حالت خاص ابتداء به همزه وصل

          ـ طرق وقف بر آخر کلمه / استثناء وقف اسکان

          ـ احکام هاء آخر کلمه

          ـ وقف و ابتدا: به دلیل تقلید از قاری توسط کاربر، امکان تشخیص این نوع خطا سخت است و فعلا مد نظر نیست.

          ـ سکت

          ـ فرش الحروف (تفظ خاص کلمات)

گام اول: تعیین سطوح و سرفصل‌های آموزشی

از آنجا که آموزش قرائت قرآن در روش‌های آموزشی مرسوم دارای مراحلی است، برای سهولت آموزش در سطح‌بندی دوره از این مراحل الگوبرداری گردید.

گام دوم: شناسایی خطاهای احتمالی در هر سطح آموزشی

از آنجا که محتوای دوره آموزشی تلاوت زیبا قبلا تولید شده بود، با بررسی سطوح آموزشی و تطبیق آن با این محتوا ۴۳ نکته و خطای تلفظ در زمینه تلفظ حروف، صفات حروف و احکام حروف در تلاوت آیات قرآن به شرح زیر شناسایی شد. محتوای مورد نیاز برای هر خطا نیز از میان درس تولید شده انتخاب و جداگانه بسته‌بندی شد.

سطوح آموزشیسرفصل‌های آموزشی (خطاها)کد بسته
پیش‌نیاز (روان‌خوانی و فصیح‌خوانی)درست نخواندن آیه (روخوانی و روان‌خوانی)۱
فارسی خواندن کسره (فصیح‌خوانی)۲
فارسی خواندن ضمه (فصیح‌خوانی)۲
تلفظ حروف

(۱۰ حرف)

درست نخواندن آیه۴۸ـ۴۴
موارد پیش‌نیاز (فصیح‌خوانی)۳
تلفظ حروف (ث ـ ح ـ ذ ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ و)۱۳-۴
صفات حروفدرست نخواندن آیه۵۲ـ۴۹
موارد پیش‌نیاز (فصیح‌خوانی) / نکات تلفظ حروف۱۳-۳
رعایت نکردن صفت استعلاء۱۴
رعایت نکردن صفت استفال۱۵
رعایت نکردن صفت قلقله۱۶
احکام حروفدرست نخواندن آیه۶۰ـ۵۳
موارد پیش‌نیاز (فصیح‌خوانی)/ نکات تلفظ حروف/ نکات صفات حروف۱۶-۳
ترقیق حروف استعلاء۱۷
تفخیم الف مدی۱۸
ترقیق الف مدی۱۸
تغلیظ «ل»۱۹
ترقیق «ل»۱۹
تفخیم «ر»۲۰
ترقیق «ر»۲۰
ادغام نکردن حروف/ ادغام کردن حروف۲۱
اظهار نکردن نون ساکن و تنوین۲۲
ادغام نکردن نون ساکن و تنوین۲۳
ادغام بدون غنّه نون ساکن و تنوین۲۳
ادغام با غنّه نون ساکن و تنوین۲۳
اقلاب نکردن نون ساکن و تنوین۲۴
اقلاب بدون غنّه نون ساکن و تنوین۲۴
اخفاء نکردن نون ساکن و تنوین۲۵
اخفاء بدون غنّه نون ساکن و تنوین۲۵
اخفاء بدون تفخیم نون ساکن و تنوین۲۵
ادغام نکردن میم ساکن۲۶
ادغام بدون غنّه میم ساکن۲۶
اخفاء نکردن میم ساکن۲۷
اخفاء بدون غنّه میم ساکن۲۷
اظهار نکردن میم ساکن۲۸
رعایت نکردن کشش غنّه نون مشدد [در یک کلمه]۲۹
رعایت نکردن کشش غنّه میم مشدد [در یک کلمه]۲۹
رعایت نکردن میزان مد طبیعی۳۰
رعایت نکردن مد متصل۳۱
رعایت نکردن مد منفصل۳۲
رعایت نکردن مد لازم۳۳
رعایت نکردن مد عارض۳۴
رعایت نکردن مد لین۳۵
رعایت نکردن میزان مد متصل۳۱
رعایت نکردن میزان مد منفصل۳۲
رعایت نکردن میزان مد لازم۳۳
رعایت نکردن میزان مد عارض۳۴
رعایت نکردن میزان مد لین۳۵
همزه وصل ـ طرق وقف ـ قرائات خاصدرست نخواندن آیه۶۹ـ۶۱
موارد پیش‌نیاز (فصیح‌خوانی)/ نکات تلفظ حروف/ نکات صفات حروف/ نکات احکام حروف۳۵-۳
حرکت نادرست همزه وصل۳۶
ابتداء به همزه وصل نادرست (حالت خاص)۳۷
وقف نادرست (طرق وقت/ استثناء وقف اسکان در ۷ کلمه)۳۹ـ۳۸
اشباع نکردن هاء ضمیر (حالت خاص)۴۰
رعایت نکردن سکت۴۱
بی‌توجهی به قرائت خاص۴۲
اِماله نکردن الف مدی۴۳

گام سوم: انتخاب آیات مناسب به ‌ازای هر سطح آموزشی و خطای متناظر با آن سطح

سعی شد به ازای هر سطح آموزشی آیاتی از قرآن کریم انتخاب شود که در عین کوتاه بودن متن آیات بیشر شامل محتوای آموزشی همان سطح باشد. این آیات در جداول گام چهارم آمده است.

گام چهارم: تفکیک خطاها و آیات بر اساس پنج سطح آموزشی در نظر گرفته شده

ـ با توجه به استفاده کارشناسان از این سطح‌بندی در پنل آموزشی پاسخ به کاربران، در هر سطح خطاهای سطح قبلی هم آورده شده تا در صورت نیاز بتوان به کاربر بازخورد داد.

سطح ۱: تلفظ حروف (۱۰ حرف ویژه) همراه با لحاظ پیش‌نیاز (روان‌خوانی و فصیح‌خوانی)

کدعبارتنوع خطا
۱فَأَیۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ (بقره/١١۵) ۞۱ـ درست نخواندن آیه

۲ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۴ـ تلفظ «ث»

۲وَإِذَا رَأَیۡتَ ٱلَّذِینَ یَخُوضُونَ فِیٓ ءَایَٰتِنَا۱ـ درست نخواندن آیه

۲ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۶ـ تلفظ «ذ»

۸ـ تلفظ «ض»

۱۳ـ تلفظ «و»

۳فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ یَخُوضُواْ فِی حَدِیثٍ غَیۡرِهِۦۚ۱ـ درست نخواندن آیه

۲ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۴ـ تلفظ «ث»

۵ـ تلفظ «ح»

۸ـ تلفظ «ض»

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۲ـ تلفظ «غ»

۴وَإِمَّا یُنسِیَنَّکَ ٱلشَّیْطَـٰنُ۱ـ درست نخواندن آیه

۲ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۹ـ تلفظ «ط»

۱۳ـ تلفظ «و»

۵فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّکۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِینَ (انعام/۶٨)۱ـ درست نخواندن آیه

۲ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۶ـ تلفظ «ذ»

۱۰ـ تلفظ «ظ»

۱۱ـ تلفظ «ع»

 سطح ۲: صفات حروف

کدعبارتنوع خطا
۱قُلۡ مُوتُواْ بِغَیۡظِکُمۡۗ (آل‌عمران/١١٩) ۞۴۹ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۰ـ تلفظ «ظ»

۱۲ـ تلفظ «غ»

۱۴ـ رعایت نکردن صفت استعلاء

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۲إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ۵۰ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۶ـ تلفظ «ذ»

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۴ـ رعایت نکردن صفت استعلاء

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۳قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ۵۱ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۷ـ تلفظ «ص»

۸ـ تلفظ «ض»

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۲ـ تلفظ «غ»

۱۴ـ رعایت نکردن صفت استعلاء

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۴فَٱحۡکُم بَیۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ۵۲ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۵ـ تلفظ «ح»

۹ـ تلفظ «ط»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۴ـ رعایت نکردن صفت استعلاء

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۵وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ (ص/٢٢)۵۲ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۷ـ تلفظ «ص»

۹ـ تلفظ «ط»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۴ـ رعایت نکردن صفت استعلاء

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

 سطح ۳: احکام حروف (۱)

کدعبارتنوع خطا
۱لَیَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ (عنکبوت/۶٣) ۞۵۳ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۵ـ تلفظ «ح»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۹ـ تغلیظ «ل»

۱۹ـ ترقیق «ل»

۲۹ـ رعایت نکردن کشش غنّه نون مشدد

۲قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِیَنِّی مَا یُوعَدُونَ (مؤمنون/٩٣) ۞۵۴ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۰ـ تفخیم «ر»

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۱ـ ادغام نکردن حروف

۲۹ـ رعایت نکردن کشش غنّه نون مشدد

۲۹ـ رعایت نکردن کشش غنّه میم مشدد

۳رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَیۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحۡمَهًۚ (آل‌عمران/٨) ۞۵۵ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۵ـ تلفظ «ح»

۶ـ تلفظ «ذ»

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۲ـ تلفظ «غ»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۱ـ ادغام کردن حروف

۲۳ـ ادغام نکردن نون ساکن

۲۳ـ ادغام با غنّه نون ساکن

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۴وَمَا لَهُمۡ فِیهِمَا مِن شِرۡکٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِیرٖ (سبأ/٢٢) ۞۵۶ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۰ـ تلفظ «ظ»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۰ـ تفخیم «ر»

۲۲ـ اظهار نکردن نون ساکن

۲۳ـ ادغام نکردن تنوین

۲۳ـ ادغام بدون غنّه تنوین

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون تفخیم نون ساکن

۲۶ـ ادغام نکردن میم ساکن

۲۶ـ ادغام بدون غنّه میم ساکن

۲۸ـ اظهار نکردن میم ساکن

۵إِنِّی خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ (حجر/٢٨) ۞۵۷ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۵ـ تلفظ «ح»

۷ـ تلفظ «ص»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۲ـ اظهار نکردن نون ساکن

۲۳ـ ادغام نکردن تنوین

۲۳ـ ادغام بدون غنّه تنوین

۲۴ـ اقلاب نکردن تنوین

۲۴ـ اقلاب بدون غنّه تنوین

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون تفخیم نون ساکن

۲۶ـ ادغام نکردن میم ساکن

۲۶ـ ادغام بدون غنّه میم ساکن

۲۹ـ رعایت نکردن کشش غنّه نون مشدد

۶فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَیِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِینٞ (صف/۶)۵۸ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۵ـ تلفظ «ح»

۶ـ تلفظ «ذ»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۳ـ ادغام نکردن تنوین

۲۳ـ ادغام بدون غنّه تنوین

۲۷ـ اخفاء نکردن میم ساکن

۲۷ـ اخفاء بدون غنّه میم ساکن

۲۹ـ رعایت نکردن کشش غنّه میم مشدد

 سطح ۴: احکام حروف (۲)

کدعبارتنوع خطا
۱وَحَآجَّهُۥ قَوۡمُهُۥۚ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّی فِی ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنِۚ۵۹ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۵ـ تلفظ «ح»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۱۹ـ تغلیظ «ل»

۲۹ـ رعایت نکردن کشش غنّه نون مشدد

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۳ـ رعایت نکردن مد لازم

۳۴ـ رعایت نکردن مد عارض

۳۳ـ رعایت نکردن میزان مد لازم

۳۴ـ رعایت نکردن میزان مد عارض

۲وَلَآ أَخَافُ مَا تُشۡرِکُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن یَشَآءَ رَبِّی شَیۡ‍ٔٗاۚ (انعام/٨٠) ۞۷۲ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۰ـ تفخیم «ر»

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۳ـ ادغام نکردن نون ساکن

۲۳ـ ادغام بدون غنّه نون ساکن

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۱ـ رعایت نکردن مد متصل

۳۲ـ رعایت نکردن مد منفصل

۳۱ـ رعایت نکردن میزان مد متصل

۳۲ـ رعایت نکردن میزان مد منفصل

۳ٱلَّذِیٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفٍ (قریش/۴)۶۰ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۶ـ تلفظ «ذ»

۹ـ تلفظ «ط»

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۲ـ اظهار نکردن نون ساکن

۲۳ـ ادغام نکردن تنوین

۲۳ـ ادغام بدون غنّه تنوین

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۲۶ـ ادغام نکردن میم ساکن

۲۶ـ ادغام بدون غنّه میم ساکن

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۲ـ رعایت نکردن مد منفصل

۳۵ـ رعایت نکردن مد لین

۳۲ـ رعایت نکردن میزان مد منفصل

۳۵ـ رعایت نکردن میزان مد لین

 سطح ۵: همزه وصل ـ طرق وقف ـ قرائات خاص

کدعبارتنوع خطا
۱ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُکۡرٗاۚ (سبأ/١٣) ۞۶۱ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۱۸ـ ترقیق الف مدی

۲۰ـ ترقیق «ر»

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۲ـ رعایت نکردن مد منفصل

۳۲ـ رعایت نکردن میزان مد منفصل

۳۶ـ حرکت نادرست همزه وصل

۳۸ـ وقف نادرست

۲ٱئۡتُونِی بِکِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ هَٰذَآ (احقاف/۴) ۞۶۲ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۶ـ تلفظ «ذ»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۳ـ ادغام نکردن تنوین

۲۳ـ ادغام بدون غنّه تنوین

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون تفخیم نون ساکن

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۶ـ حرکت نادرست همزه وصل

۳۷ـ ابتداء به همزه وصل نادرست

۳۸ـ وقف نادرست

۳إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰهٗۗ (آل‌عمران/٢٨) ۞۶۳ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۲۲ـ اظهار نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۲۸ـ اظهار نکردن میم ساکن

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۲ـ رعایت نکردن مد منفصل

۳۴ـ رعایت نکردن مد عارض

۳۲ـ رعایت نکردن میزان مد منفصل

۳۴ـ رعایت نکردن میزان مد عارض

۳۸ـ وقف نادرست

۴وَأَکۡوَابٖ کَانَتۡ قَوَارِیرَا۠ * قَوَارِیرَاْ مِن فِضَّهٖ قَدَّرُوهَا تَقۡدِیرٗا (انسان/١۵و١۶) ۞۶۴ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۸ـ تلفظ «ض»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۱۸ـ ترقیق الف مدی

۲۰ـ تفخیم «ر»

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۵ـ اخفاء نکردن تنوین

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه تنوین

۲۵ـ اخفاء بدون تفخیم تنوین

۲۵ـ اخفاء نکردن نون ساکن

۲۵ـ اخفاء بدون غنّه نون ساکن

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۸ـ وقف نادرست

۳۹ـ وقف (اِسکان) نادرست

۵وَیَخۡلُدۡ فِیهِۦ مُهَانًا (فرقان/۶٩) ۞۶۵ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۸ـ وقف نادرست

۴۰ـ اشباع نکردن هاء ضمیر

۶وَقِیلَ مَنۡۜ رَاقٖ (قیامه/٢٧) ۞۶۶ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۶ـ رعایت نکردن صفت قلقله

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ ترقیق الف مدی

۲۰ـ ترقیق «ر»

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۴ـ رعایت نکردن مد عارض

۳۴ـ رعایت نکردن میزان مد عارض

۳۸ـ وقف نادرست

۴۱ـ رعایت نکردن سکت

۷بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِیمَٰنِۚ (حجرات/١١) ۞۶۷ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۴ـ رعایت نکردن مد عارض

۳۴ـ رعایت نکردن میزان مد عارض

۳۸ـ وقف نادرست

۴۲ـ بی‌توجهی به قرائت خاص

۸ءَا۬عۡجَمِیّٞ وَعَرَبِیّٞۗ (فصّلت/۴۴) ۞۶۸ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۱ـ تلفظ «ع»

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۲۰ـ ترقیق «ر»

۲۳ـ ادغام نکردن تنوین

۲۳ـ ادغام بدون غنّه تنوین

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۸ـ وقف نادرست

۴۲ـ بی‌توجهی به قرائت خاص

۹وَقَالَ ٱرۡکَبُواْ فِیهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرٜىٰهَا وَمُرۡسَىٰهَآۚ (هود/۴١)۶۹ـ درست نخواندن آیه

۳ـ تلفظ حرکات با لحن فارسی

۱۳ـ تلفظ «و»

۱۵ـ رعایت نکردن صفت استفال

۱۷ـ ترقیق حروف استعلاء

۱۸ـ تفخیم الف مدی

۱۹ـ تغلیظ «ل»

۲۰ـ ترقیق «ر»

۳۰ـ رعایت نکردن میزان مد طبیعی

۳۸ـ وقف نادرست

۴۳ـ اِماله نکردن الف مدی


برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.